Integritate instituțională

Asigurarea accesului la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 se face din oficiu sau la cerere pe adresa de e-mail: prefectura@prefecturavaslui.ro sau la adresa fizică a Instituției Prefectului – Județul Vaslui, municipiul Vaslui, Strada Ștefan cel Mare nr. 79, județul Vaslui, telefon 0235/316330; 361455, fax 0235/361398.

Conform art.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice sunt disponibile aici;

b) structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

Structura organizatorică este cea prevăzută în Organigrama instituției, care este disponibilă aici.

Atribuțiile departamentelor, împreună cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Instituției Prefectului – Județul Vaslui, sunt disponibile aici.

Programul de funcționare a instituției este disponibil aici.

Programul de audiențe acordate de persoanele din conducerea instituției, împreună cu alte informații utile privitoare modalitatea de înscriere a cetățenilor în audiență sunt disponibile aici .

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice sunt disponibile aici.

Numele și prenumele funcționarilor publici responsabili cu difuzarea informaților de interes public sunt disponibile aici.

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email și adresa paginii de Internet sunt disponibile aici.

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil.

Instituția Prefectului – Județul Vaslui este o instituție publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu și buget propriu. Activitatea instituției este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, precum și din alte surse legal constituite. Prefectul este ordonator terțiar de credite.

Bugetul instituției este disponibil aici.

Bilanțul contabil al instituției este disponibil aici.

f) programele și strategiile proprii sunt disponibile aici.

g) lista cuprinzând documentele de interes public este disponibilă aici.

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii este disponibilă aici.

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate sunt disponibile aici.