Protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă un domeniu nou pentru spațiul legislativ din România. Conținutul său privește, într-o formă generică, dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa și obligația corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecție eficientă.
În acest scop, a luat ființă și în România, o autoritate centrală abilitată cu astfel de atribuții de control, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Recent înființată, prin Legea nr. 102/2005, Autoritatea își exercită competența stabilită în principal de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, în condiții de independență față de orice autoritate publică sau entitate de drept privat.

Atribuțiile Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt specifice oricărei instituții de control, putând investiga prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidența Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și aplica sancțiuni, în cazul în care constată încălcarea dispozițiilor legale de către operatorii de date cu caracter personal, în urma sesizărilor din oficiu sau pe baza unor plângeri depuse de persoanele lezate în drepturile lor.
Pentru că aplicarea corectă a unui act normativ nou presupune o cunoaștere corespunzătoare a prevederilor sale, considerăm că prin intermediul informațiilor furnizate prin intermediul site-ului atât operatorii de date cu caracter personal, cât și persoanele fizice ale căror date personale sunt prelucrate, vor avea ocazia de a aprofunda și înțelege care sunt obligațiile și, respectiv, drepturile reglementate.

I.    A. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

 • Nota de Informare este disponibilă aici.

      B.Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate

 • Documentul privind drepturile persoanelor vizate este disponibil aici.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de acces, format editabil și format pdf.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de rectificare, format editabil și format pdf.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție, format editabil și format pdf.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de ștergere, format editabil și format pdf.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de restricție la prelucrare, format editabil și format pdf.

II. Legislația relevantă

 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) este disponibil aici.
 • LEGEA 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) este disponibilă aici.
 • LEGEA 102/2005 din 3 mai 2005    *** Republicată privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este disponibilă aici.
 • LEGEA 506/2004 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice este disponibilă aici.
 • LEGEA 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 este disponibilă aici.

III. Link-uri utile

IV. Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal:

 • E-mail: protectiadatelor@prefecturavaslui.ro
 • Telefon: 0235-316330
 • Fax: 0235-361398